+91 22 2202 5452
info@mantralayacoopbank.com
Opening: 10:00 am to 5:00 pm

शुल्काचे वर्गीकरण

A. देय देणे थांबवा (प्रति साधन) रु. २५ / + जीएसटीएन प्रति इन्स्ट्रुमेंट
B. प्रति स्वाक्षरी उसा पडताळणी. रु. २५ / + जीएसटीएन
C. खाते बंद
एक वर्षाच्या आत बचत / क
(चेक बुकशिवाय) रु. १००/ + जीएसटीएन
बचत खाते (चेक बुकसह) रु. ५ / + जीएसटीएन प्रति न वापरलेले पान
चालू ए / सी (चेक बुकसह) रु. १५० / + जीएसटीएन
एक वर्षानंतर बचत / ए
( चेक बुकशिवाय) शून्य
डुप्लिकेट पास बुक एस / बी ए / सी रु. ५0 / + जीएसटीएन
सी / ए / सी (प्रति पृष्ठ) साठी रु. ५0 / + जीएसटीएन
डी. बुक शुल्क
सी / ए / सी (प्रत्येक चेक बुक) साठी ५0 पाने दर वर्षी १०० पाने मुक्त
एस / बी ए / सी (6) चेक बुक विनामूल्य  त्यानंतर रु. Leaf / + जीएसटीएन प्रति पान
E. परतावा शुल्क तपासा रु. २५० / + जीएसटीएन) आय / डब्ल्यू आणि ओ / डब्ल्यू
F. अस्पष्ट शुल्क (प्रती हजार) तपासा
रु. 2 / + जीएसटीएन
  रु. ५ / + जीएसटीएन
G. निष्क्रिय शुल्क
प्रत्येक 6 महिन्यांकरिता एस / बी रु. १०० / + जीएसटीएन सहामाही (नवीन परिचय)
एच. थकबाकी प्रमाणपत्र नाही रु. १०० / + जीएसटीएन
आय. शिल्लक / इंट. प्रमाणपत्र रु. १०० / + जीएसटीएन
जे. किमान शिल्लक
एस / बी ए / सी (चेक बुकशिवाय) Rs. १000/-
एस / बी ए / सी (चेक बुकसह) Rs. २000/-
चालू ए / सी (चेक बुकसह) Rs. ५000/-
के. किमान शिल्लक शुल्क
एस / बी ए / सी (नवीन परिचय) रु. २00 / + जीएसटीएन
एल. ईसीएस डेबिट रिटर्न रु. २५० / + जीएसटीएन प्रति व्यवहार