+91 22 2202 5452
info@mantralayacoopbank.com
Opening: 10:00 am to 5:00 pm
श्री. दयानंद बी. महाजन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य कार्यालय: मंत्रालय मुख्य इमारत,
तळमजला, मॅडम कामा रोड,
मंत्रालय मुंबई -४०००३२
दूरध्वनी कार्यालय: २२०२५४५२Ext: ११
ईमेल:m_dayanand@mantralayacoopbank.com
अमिता अंबटकर
असिस्टंट मॅनेजर एचआर
मुख्य कार्यालय: मंत्रालय मुख्य इमारत,
तळमजला, मॅडम कामा रोड,
मंत्रालय मुंबई -४०००३२
दूरध्वनी कार्यालय: २२०२५४५२ Ext: १६
ईमेल:info@mantralayacoopbank.com
रुपेश जे. रामटेके
असिस्टंट मॅनेजर फायनान्स
मुख्य कार्यालय: मंत्रालय मुख्य इमारत,
तळमजला, मॅडम कामा रोड,
मंत्रालय मुंबई -४०००३२
दूरध्वनी कार्यालय: २२०२५४५२ Ext: १५
ईमेल:info@mantralayacoopbank.com
जितेंद्र कुमार
असिस्टंट मॅनेजर आय.टी.
मुख्य कार्यालय: मंत्रालय मुख्य इमारत
तळमजला, मॅडम कामा रोड,
मंत्रालय मुंबई -४०००३२
दूरध्वनी कार्यालय: २२०२५४५२ Ext: १४
ईमेल:info@mantralayacoopbank.com
मिलिंद एम. कवठकर
शाखा व्यवस्थापक
मुख्य कार्यालय: मंत्रालय मुख्य इमारत,
तळमजला, मॅडम कामा रोड,
मंत्रालय मुंबई -४०००३२
दूरध्वनी कार्यालय: २२०२५४५२ Ext: १५
ईमेल:K_milind@mantralayacoopbank.com

शाखा व्यवस्थापक

अनु क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पद विभाग शाखेचे नाव शाखा दूरध्वनी क्र.. ई-मेल
संजय मुथा शाखा व्यवस्थापक अकाउंट्स आणि बँकिंग मंत्रलय शाखा २२८३५१४३/२२८३५१४६ macobank1@gmail.com
एस.एल.कीर शाखा व्यवस्थापक अकाउंट्स मंत्रलय शाखा २२८३५१४३/२२८३५१४६ macobank1@gmail.com
एन.वाय. बोरकर शाखा व्यवस्थापक अकाउंट्स कोकण भवन शाखा २७५७०११६ macobank3@gmail.com
एल.एन. दळवी शाखा व्यवस्थापक अकाउंट्स ठाणे शाखा २५३००४०५ Macobank4@gmail.com